КУРСОВЫЕ РАБОТЫ - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АТП

Для покупки, продажи и обмена курсовой работы обратитесь к администратору

СТУДЕНЧЕСКИЕ РАБОТЫ:

1-10   11-20   >21-30<   31-40

Проект АТП грузовых автомобилей с разработкой зоны ТО-2 (укр.)

В даному дипломному проекті було розглянуто підвищення ефективності роботи зони ТО-2 в реорганізованому цеху АТП вантажних автомобілів. Якісне технічне обслуговування і ремонт автомобільної техніки має велике значення, оскільки впливає на роботу всього підприємства.

Основні питання, які розглянуті при описанні загальної частини – це удосконалення виробничого процесу зони ТО-2 за рахунок:

1)         концентрації виробництва, за рахунок створення зони то-2 на одній окремій території, що призводить до покращення процесу керівництва роботою бригад, ефективного використання обладнання і трудових ресурсів, економії енергетичних і матеріальних ресурсів;

2)         використання нових типів технологічного обладнання, що представляє собою універсальні конструкції, які можуть бути використані для проведення широкого спектру робіт;

3)         розробки нових технологічних процесів ремонту і технічного обслуговування нових марок автомобілів з урахуванням найновіших технологій проведення робіт;

4)         організації роботи таким чином, що дає змогу оперативно і якісно проводити технічне обслуговування і ремонт автомобільної техніки для забезпечення якісних і своєчасних перевезень.

В конструкторській частині було розглянуто конструкцію універсального контрольного пристрою, який дозволяє швидко і якісно проводити перевірку геометрії поверхні гальмівної накладки.

Правильність рішень, прийнятих при розробці дипломного проекту підтверджена розрахунками, проведеними в економічній частині проекту.

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2136)

Работу добавил: Miron Формат: doc, сdw (Графическая часть:1.Зона ТО-2; 2. Пристрій контрольний; 3. Деталировка; 4. Техкарта). ПЗ: 56 стр. + спецификация)

ЦЕНА: 1000 руб.

Проект организации зоны текущего ремонта (укр.)

Підвищення ефективності виробництва вимагає ретельної його підготовки. Для своєчасного і якісного виконання робіт з ТО і ремонту автомобілів, необхідно здійснювати підготовку виробництва по двох напрямках:

1. Створення й удосконалювання виробничих потужностей, тобто будівництво необхідних виробничих приміщень, придбання технологічного обладнання, пристосувань і інструмента, підйомно-транспортного обладнання, механізмів і забезпечення їхньої працездатності, забезпечення виробництва усіма видами енергії, проведення заходів щодо охорони праці.

2. Забезпечення виробництва ТО і ПР автомобілів необхідними запасними частинами, матеріалами, своєчасна їхня доставка, своєчасне надання робітникам обсягу робіт, регулювання черговості виконання заявок на ремонт і подачі автомобілів на пости ТО і ПР і т.д.

На автотранспортних підприємствах повинні створюватися умови для якісного виконання робіт і в залежності від місцевих умов розробляються положення про моральне і матеріальне заохочення робітників.

Для виключення простоїв автомобілів через недостачу запасних час-тин доцільно контролювати наявність останніх з фіксацією моментів, коли запа-си знижуються до мінімальної норми, а не тоді, коли виникла потреба в них із простоєм автомобілів. Такий контроль дозволяє закуповувати запасні частини завчасно.

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2137)

Работу добавил: Miron Формат: doc, сdw (Графическая часть:1.Планировка зоны ТР; 2. Сборочный чертеж приспособления. ПЗ: 55 стр. + спецификация)

ЦЕНА: 800 руб.

База механизации для технических обслуживаний и ремонта автомобилей

Курсовой проект содержит 2 листа чертежей формата А1, пояснительную записку на 32 листах, включающую 8 таблиц, 9 литературных источника.

ТЕКУЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СЕЗОННОЕ ОБЕЛУЖИВАНИЕ,  ТРУДОЕМКОЕТЬ, ПЛАН-ГРАФИК, ФОНД ВРЕМЕНИ.

Целью проекта является разработка планировки производственного корпуса, разработка генерального плана базы механизации.

В ходе работы над проектом была определена потребность в машинах для выполнения  заданных объёмов  работ, выбран тип и марка СДМ, определено возможное число  часов работы СДМ за год, разработан годовой план технической эксплуатации и определён годовой план капитальных ремонтов с учётом процента износа парка СДМ.

Была рассчитана трудоёмкость работ по выполнению ТО и ремонтов, определено количество постов в зоне технического обслуживания, количества зон ремонта и численность производственного персонала.

Количество технологического оборудования подобрано с учётом численности производственного персонала.

В результате работы разработаны планировка производственного корпуса и генеральный план базы механизации.

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2138)

Работу добавил: Miron Формат: doc, сdw (ПЗ: 31 стр.)

ЦЕНА: 250 руб.

Проект грузового АТП на 345 единиц подвижного состава с разработкой зоны текущего ремонта

Введение

1. Расчет производственной программы

1.1 Периодичность ТО и ТР

1.2 Число ТО на один авто за цикл

1.3 Число ТО на парк автомобилей за год

1.4 Годовой пробег автомобилей

1.5 Определение числа ТО и ТР в год

1.6 Расчет числа Д-1 и Д-2 в год

2. Определение годового объема работ по ТО и ТР

2.1 Годовой объем трудозатрат

3. Расчет численности рабочих

4. Расчет числа постов ТО и ТР

5. Расчёт площадей производственных участков, складов, стоянок автомобилей

6. Выбор и обоснование объемно-планировочных решений

7. Расчет освещения, отопления, вентиляции слесарно-механического участка

8. Технико-экономическое обоснование проекта, расчет показателей

Заключение

Список литературы

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2139)

Работу добавил: Miron Формат: doc, сdw (ПЗ: 57 стр.)

ЦЕНА: 250 руб.

Проект смешанного АТП на 420 единиц с разработкой зоны слесарно-механического участка

В результате данного курсового проекта нами был произведен расчет производственной программы, годового объема работ, численности рабочих, числа постов ТО и ТР, а также были определены площади производственных участков, складов, стоянок автомашин, административно – бытовых помещений и общая площадь предприятия. Согласно расчетным данным была выполнена графическая  часть, которая включила в себя генеральный план предприятия, план производственного корпуса, а также план аккумуляторного участка. Кроме этого в ходе выполнения данной работы нами были закреплены теоретические знания по курсу предмета «Проектирование АТП».

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2140)

Работу добавил: Miron Формат: doc, сdw (ПЗ: 55 стр.)

ЦЕНА: 250 руб.

ПТС пассажирского АТП для города с населением 150 тысяч человек

Потребность подвижного состава в техническом обслуживании и ремонте зависит от многих причин и определяется «Положением о техниче­ском обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

Производственная программа по техническому обслуживанию и ремон­ту автомобилей и прицепов рассчитывается цикловым мето­дом.

При разнотипном составе парка (2-3 и более марок автомобилей) расчет ведется отдельно по каждой группе одномарочного состава...

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2131)

Работу добавил: Student90

ЦЕНА: 250 руб.

Проект грузового АТП с разработкой медницкого участка

Данный курсовой проект состоит из 44  листов пояснительной записки и трех листов графической части. На листах записки приведено 8 таблиц и один рисунок. На листах графической части изображения производственный корпус АТП, медницкий участок и приспособление.

Объектом проектирования являлось АТП на 300 грузовых автомобилей ЗИЛ-130

Основной целью работы являлось закрепление, систематизация и углубление теоретического материала, излагаемого в курсе «Проектирование автотранспортных предприятий».

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2132)

Работу добавил: Student90

ЦЕНА: 250 руб.

Проект автотранспортного предприятия по эксплуатации 280 автомобилей

1. Введение и обоснование проекта

2. Технологический расчет основных показателей автотранспортного предприятия

2.1.        Исходные данные

2.2.        Расчет производственной программы по ТО

2.3.        Расчет годового объема работ по ТО и ТР

2.4.        Выбор методов организации ТО и ТР автомобилей, режима работы зон и участков

2.5.        Расчет численности работающих по категориям, составление штатных ведомостей

2.6.        Расчет числа постов и поточных линий для ТО и ТР

2.7.        Определение численности технологического оборудования производственных участков

2.8.        Расчет площадей помещений

2.9.        Компоновка производственно-складских помещений

3. Разработка генерального плана предприятия, схемы внутрипарковой технологии, показателей генплана

Приложения

Список литературы

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2133)

Работу добавил: Student90

ЦЕНА: 500 руб.

Технологическое проектирование грузового автотранспортного предприятия на 250 автомобилей МАЗ - 5549

Исходные данные:

Тип и марка подвижного состава                                              МАЗ-5549

Списочное количество автомобилей, Асп                                 250

Количество рабочих дней в году подвижного состава, Дрг     253

Среднесуточный пробег, lср.с                                                     195 км.

Категория условий эксплуатации                                              III

Время в наряде, Тн                                                                     10 час.

Соотношение новых и кап. Отремонтированных АТС, Анк 40/60%

Наименование разрабатываемого участка                                Зона ТР

В конструкторской части разработан винтовой домкрат.

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2134)

Работу добавил: Student90

ЦЕНА: 500 руб.

Проект поста сборки – разборки ведущих мостов

Содержание
Введение
1.Расчет производственной программы по техническому обслуживанию, диагностированию и текущему ремонту
1.1 Определение периодичности ТО и Р
1.2 Определение числа ТО и КР на один автомобиль за цикл
1.3 Определение числа ТО и КР на один автомобиль и весь парк за год
1.4 Определение  числа  диагностических  воздействий  Д-1  и Д-2 на весь парк за год
1.5 Определение   суточной   программы   парка  по  ТО   и   диагностике     автомобилей
1.6 Годовой объем работ по ТО и ТР
1.7 Годовой объем работ по самообслуживанию предприятия.
1.8 Распределение трудоемкости работ ТО по производственным зонам и участкам
1.9 Расчет численности производственных рабочих
1.10. Выводы
2. Материально – техническое обеспечение автомобилей
2.1. Расчет хранимого запаса материалов и запасных частей
2.2. Расчет суточного расход топлива парка
2.3. Выводы
3. Организационно-технологический раздел
3.1.Расчет режима работы зон
3.2.Расчет числа постов и линий при поточном методе обслуживания
3.3. Расчет технологического оборудования
3.4. Расчет площади зоны
3.5. Выводы
4. Технология технического обслуживания
4.1. Линейный график
4.2. Сетевой график
5. Конструкторский раздел
5.1. Анализ существующих конструкций
5.2. Предлагаемое техническое решение
5.3. Проверочный расчет домкрата
5.4. Технико – экономическая оценка конструкторской разработки
5.5. Выводы
Список литературы
Приложение

В комплекте чертежей имеются деталировка к домкрату и организационные плакаты.

ДЛЯ ПРОДАЖИ (ID:2135)

Работу добавил: Student90

ЦЕНА: 500 руб.

1-10   11-20   >21-30<   31-40

Бесплатный хостинг uCoz